Español(Spanish Formal International)Nederlands (NL-nl)Papiamentu (Curacao)English (United Kingdom)

Bureau for Intellectual Property

Auteursrecht


Een boek, een kunstwerk, een wetenschappelijk onderzoek, zijn alle door een auteur gemaakte werken. Het auteursrecht geeft ieder die een werk heeft gemaakt het exclusief recht te beslissen hoe zijn werk geëxploiteerd wordt. Het auteursrecht beschermt de maker tegen misbruik van zijn werk door anderen. Mede dankzij de door het auteursrecht gegeven bescherming blijven mensen creatief.

Het auteursrecht bestaat uit twee soorten rechten in. De exploitatierechten en de  persoonlijkheidsrechten. De exploitatierechten bevatten het recht van de maker om zijn werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Door de exploitatierechten kan de maker, bijv., verschillende wijzen van verveelvoudiging van zijn werk verbieden, zoals: vertaling van zijn werk in een andere taal, het maken van een toneelstuk van zijn werk of het opnemen van het werk op een CD. De maker heeft op grond van de persoonlijkheidsrechten het recht om, o.a., steeds vermeldt te worden als de maker van zijn werk en ook om zich tegen elke verandering in het werk te verzetten.

De door het auteursrecht gegeven bescherming begint vanaf het ogenblik dat de maker het werk begint te creëren. De wet die het auteursrecht in de Nederlandse Antillen regelt, wordt aangeduid als Auteursverordening 1913, P.B. 1913, no. 3. Deze landsverordening kent de maker een recht toe tot maximaal 50 jaar na het overlijden van de maker.

Het auteursrecht is niet aan enige inschrijvingsformaliteit gebonden. De Conventie van Bern betreffende de Bescherming van werken van Letterkunde of Kunst stelt dat het recht automatisch ontstaat. De maker van het kunst- of letterkundig werk is niet gebonden aan formele procedures of andere soorten formaliteiten om het auteursrecht te verkrijgen. De maker geniet bescherming vanaf het moment dat anderen kennis kunnen nemen van zijn werk. Aangezien inschrijving geen vereiste is om het auteursrecht te verkrijgen, dient u in geval van schending van uw recht over voldoende bewijzen te beschikken dat u de maker van het werk bent. Deze bewijzen moeten voorzien zijn van een datum, zijnde de datum  van creatie van het werk. Het Bureau voor de Intellectuele Eigendom heeft de i-Envelope gelanceerd, die u in dit geval ook van dienst kan zijn. De i-Envelope is een middel waarmee u de datum van uw creatie kunt bewijzen.

In geval van schending van het auteursrecht verschaft  de Auteursverordening 1913 de maker de mogelijkheid om de overtreder te vervolgen door middel van een strafrechtelijke procedure en een civielrechtelijke procedure. In het geval van een strafrechtelijke procedure kan de overtreder een boete of gevangenisstraf opgelegd krijgen. In het geval van een civielrechtelijke procedure moet de overtreder schadevergoeding betalen.  

Op 26 maart 1995 is de vereniging “Corpus Mysticum” opgericht. Dit is een vereniging voor makers van auteursrechtelijke werken. Bij een geschil kan een auteur die lid is van de vereniging, Corpus Mysticum vragen om informatie, advies en bijstand ter bemiddeling in geval van schending van het auteursrecht. Er bestaat een nauwe samenwerking tussen het BIE en Corpus Mysticum op het gebied van auteursrechten. Deze twee organisaties werken samen en hebben verschillende keren seminars georganiseerd over verschillende onderwerpen, zoals het auteursrecht, piraterij, het auteursrecht en fotografen.