Español(Spanish Formal International)Nederlands (NL-nl)Papiamentu (Curacao)English (United Kingdom)

Bureau for Intellectual Property

Octrooi


Octrooibescherming

Een octrooi is het alleenrecht van een uitvinder om zijn/haar uitvinding te commercialiseren zonder vrees voor concurrentie van anderen en daardoor alle mogelijke voordelen van de uitvinding te verkrijgen. Bij het lezen hiervan kunnen de volgende vragen opkomen.

Welke zijn de mogelijke voordelen van het hebben van een octrooi op een uitvinding?
Er zijn verschillende voordelen verbonden aan de bescherming van een uitvinding door middel van een octrooi. Een voorbeeld is het winnen van een prijs voor de uitvinding of het winnen van een rechtszaak tegen een concurrent. Daarom is het belangrijk te weten dat octrooirechten uitvinders werkelijk de mogelijkheid bieden om hun uitvinding vrijelijk te exploiteren. En als de uitvinding een succes op de markt wordt, kan dit leiden tot financiële verrijking van de uitvinder, omdat de uitvinder de enige is die het recht heeft de uitvinding te commercialiseren. Met het oog hierop dient iedereen die een interessant idee heeft overwegen voldoende informatie te zoeken over octrooibescherming. Iedereen kan iets nieuws uitvinden dat nuttig en gezond is voor de mensen op deze planeet. Daardoor dragen uitvinders bij aan betere levensomstandigheden op aarde.


Octrooirechten

Het octrooirecht is het alleenrecht van de uitvinder van een nieuw produkt of van een nieuw industrieel procédé om de uitvinding gedurende een bepaalde periode te commercialiseren.
De wet geeft aan dat een uitvinding aan drie vereisten moet voldoen om in aanmerking te komen voor octrooibescherming. Deze vereisten zijn dat een uitvinding nieuw moet zijn, gebaseerd op inventieve activiteiten en op industrieel gebied toegepast kan worden. In het geval van een nieuwe uitvinding moet daaronder verstaan worden dat de uitvinding niet eerder bekend was. Onder inventieve activiteit dient men te verstaan dat de uitvinding het verrassende resultaat was van de inspanning van de uitvinder. En wat toepasbaarheid betreft, dit betekent dat de uitvinding in het economisch verkeer vervaardigd kan worden.
Als gevolg van ons huidig stelsel van voorschriften echter worden octrooien toegekend die niet voldoen aan één of meer van deze vereisten. Controle op de geldigheid van het octrooi is voorbehouden aan de bevoegdheid van de octrooirechters in Den Haag in desbetreffende rechtszaken.
 

Octrooivoorschriften

Op 1 april 1995 is de Octrooiwet voor het Koninkrijk in werking getreden. Deze wet is bindend voor Curaçao. In deze wet worden octrooirechten geregeld. Een op grond van deze wet toegekend octrooi is zowel in Nederland als in de Nederlandse Antillen geldig, maar sinds oktober 10 201, heeft Curaçao zijn eigen jurisdictie. Octrooiaanvragen worden in Nederland op het octrooibureau in Den Haag geadministreerd.  Het octrooirecht wordt aan de octrooihouder toegekend door de regering van het Koninkrijk der Nederlanden.
Volgens het bepaalde in artikel 100, lid 1 van de Octrooiwet van 1995 voor het Koninkrijk der Nederlanden kunnen octrooiaanvragen ingediend worden bij het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van Curaçao.
Het is ook mogelijk voor burgers van Curaçao om octrooibescherming aan te vragen door gebruik te maken van het Europese Octrooi Verdrag. Het Europese Octrooi Verdrag trad in werking in 2002. Op grond van dit verdrag is het mogelijk door middel van één aanvraag octrooibescherming in verschillende Europese landen te verkrijgen. De procedure om een Europees octrooi te verkrijgen kan 3 tot 4 jaar in beslag nemen, omdat de autoriteiten, alvorens het octrooi toe te kennen, zullen onderzoeken of de uitvinding voldoet aan de vereisten van nieuwheid, inventiviteit en toepasbaarheid. Het octrooi dat toegekend zal worden is echter een national octrooi dat geregeld wordt bij de nationale wet van de verschillende Europese landen waar bescherming is aangevraagd.
 

Het aanvraagproces

Aanvragers dienen er rekening mee te houden dat voor een octrooiaanvraag vele formaliteiten vereist zijn. Aanvragers dienen de nodige aandacht aan deze formaliteiten te besteden om te verzekeren dat de aanvraag juist ingevuld wordt. Het aanvraagformulier moet in het Nederlands ingevuld worden. Sinds 5 juni 2008 is het echter ook mogelijk de indiening van de beschrijving van de octrooiaanvraag in het Engels te verrichten. De conclusies van de octrooiaanvraag moeten nog steeds in het Nederlands ingediend worden. Een octrooiaanvraag dient ingediend te worden bij het Bureau voor de Intellectuele Eigendom en dient de volgende gegevens te bevatten:

  • naam en adres van de aanvrager,
  • naam en woonplaats van de persoon die de uitvinding heeft gedaan, tenzij deze, blijkens een bij de aanvraag gevoegde schriftelijke verklaring niet als de uitvinder in het octrooi genoemd wenst te worden,
  • een verzoek om toekenning van een octrooi,
  • een korte aanduiding van het doel van de uitvinding,
  • de aanvraag dient vergezeld te gaan van een beschrijving van de uitvinding, en eindigen met één of meer conclusies en een beschrijving van het doel waarvoor het exclusieve recht aangevraagd wordt,
  • de aanvraag dient vergezeld te gaan van een uittreksel van de beschrijving,
  • indien nodig, enkele tekeningen ter illustratie van de uitvinding
De mogelijkheid van een octrooi van 6 jaar bestaat niet meer, als gevolg van een wetswijziging die op 5 juni 2008 in werking is getreden. De reden is dat de gebruikers vinden dat die te weinig zekerheid biedt met betrekking tot de geldigheid van het octrooi. Bijgevolg zullen alle octrooiaanvragers nu binnen dertien maanden na de datum van de aanvraag een nieuwheidsonderzoek moeten aanvragen. Een octrooi met een termijn van 20 jaar is nog de enige mogelijkheid voor octrooiaanvragers.

Na ontvangst van het aanvraagformulier zendt het BIE het naar de Nederlandse autoriteiten in Nederland die verantwoordelijk zijn voor de verdere administratie en inschrijving van de uitvinding. Aan het eind van het proces en als alles juist is afgewerkt, krijgt het BIE een octrooicertificaat dat aangeeft dat het octrooi toegekend is.

Klik hier om contact met ons op te nemen in verband met de toezending van een octrooiaanvraagformulier (alleen in het Nederlands verkrijgbaar).