Juridisch

Auteursverordening 1913

VERORDENING van 17 december 1912 (P.B. 1913 no. 3), inwtr. m.i.v. 1 februari 1913;
LEES MEER

Merkenlandsverordening 1995

LANDSVERORDENING van de 16de december 1996 tot het stellen van nieuwe regelen ten aanzien van het merkenrecht (Merkenlandsverordening 1995)
LEES MEER

Merkenlandsbesluit

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de ter uitvoering van de artikelen 10, eerste, tweede en zevende lid, 11, derde lid, 17 de eerste lid 20, derde en vierde lid,  21, vierde lid, 29,  tweede lid, 43, eerste lid,  en 44, vierde lid, van de Merkenlandsverordening 1995 (P.B. 1996, no. 188) (Merkenlandsbesluit).
LEES MEER 

Beleidsnota inzake Gemachtigden

Conform de nieuwe Merkenlandsverordening van de Nederlandse Antillen die
per 1 januari 2001 in werking is getreden dienen personen die als gemachtigden in merkenaangelegenheden wensen op te treden, zich in te schrijven bij het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Nederlandse Antillen. Sinds 10 Oktober 2010, dienen personen die wensen als gemachtigden op te treden zich in te schrijven bij het Bureau Intellectuele Eigendom van Curaçao.

Volgens artikel 15 van bovengenoemde verordening worden als merkgemachtigde toegelaten advocaten, die op Curaçao hun praktijk uitoefenen, en natuurlijke personen die hun beroep maken van het verlenen van bemiddeling in merkenaangelegenheden.

Het beleid dat gevolgd wordt voor natuurlijke personen is het volgende. Gezien de complexiteit van dit rechtsgebied worden enkel als natuurlijke personen in de zin van artikel 15 van de Merkenlandsverordening 1995, door het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van Curaçao erkend, personen die hun beroep maken van het verlenen van bemiddeling in merkenaangelegenheden en een redelijke kennis hebben van het onderwerp. Onder personen met een redelijke kennis moet worden verstaan personen die in het bezit zijn van een meesterstitel in het Antilliaans en/of het Nederlands recht c.q. een vergelijkbare juridische opleiding in het buitenland hebben gevolgd en met succes hebben afgerond, waarbij het Intellectueel Eigendomsrecht onderdeel vormt van het vakkenpakket.

Rekening wordt gehouden met natuurlijke personen die reeds hun beroep maakten van het verlenen van bemiddeling in merkenaangelegenheden vóór de inwerkingtreding van de huidige Merkenlandsverordening (P.B. 1996, no. 188). Deze personen die reeds als merkgemachtigden bekend zijn bij het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van Curaçao en die voldoende aantoonbare ervaring hebben in het bemiddelen bij merkenaangelegenheden kunnen zich doen inschrijven bij het Bureau.

Het register van Merkgemachtigden wordt door het Bureau voor de Intellectuele Eigendom regelmatig bijgewerkt of aangevuld aan de hand van door de merkgemachtigden doorgegeven mutaties. Voorts worden alle erkende en ingeschreven Merkgemachtigden steeds door het Bureau schriftelijk op de hoogte gehouden van alle wijzigingen van merkenrechtelijke regelingen, beleid of bijzonderheden die nodig zijn voor een deugdelijke uitoefening van hun beroep.

De inschrijving geschiedt per kalenderjaar, waarbij per Merkgemachtigde een inschrijvingsgeld van Naf.250,=  in rekening wordt gebracht.

Beleidsnota inzake Volmacht

Conform het bepaalde bij artikel 15 van de Merkenlandsverordening 1995,(P.B. 1996 no. 188) moet hij die geen zetel of woonplaats heeft in de Nederlandse Antillen, bij het verrichten van een depot, het verzoek tot vernieuwing daarvan, bij de indiening van een verzoekschrift als bedoeld in artikel 12 en bij ieder verzoek tot het verrichten van een aantekening in het register, domicilie kiezen bij een gemachtigde. Per 10 Oktober 2010, dient hij die geen zetel of woonplaats heeft op Curaçao bij de indiening van een verzoekschrift domicilie te keizen bij een gemachtigde.

Artikel 3 van het Merkenlandsbesluit bepaalt dat, indien het depot door een gemachtigde wordt verricht, hij een volmacht daartoe moet overleggen. In verband hiermee heeft het Bureau besloten aan de algemene volmacht enkele eisen te stellen.

Een algemene volmacht moet het volgende bevatten:

 • De volledige naam van de Merkhouder:
  • Natuurlijk persoon – volledige naam en familienaam (geen initialen)
  • Rechtspersoon – dient te vermelden de naam, zetel en het land naar welk recht de oprichting is geschied;
 • Het volledig adres:
  • De straatnaam of soortgelijke aanduiding voorzien van het huisnummer voor zover aanwezig, alsmede de woonplaats, in voorkomend geval voorzien van de postcode.
  • Een postbusnummer kan worden vermeld, doch kan de straatnaam of soortgelijke adresaanduiding voorzien van het huisnummer niet vervangen. (art. 1 lid 1 i Mlb)
 • De naam/namen van de bij het Bureau ingeschreven gemachtigde (n);
 • De naam en het adres van het kantoor van de gemachtigde;
 • De datum waarop de volmacht is ondertekend;
 • De ondertekening:
  • Legalisatie van de handtekening is niet vereist. (art.13 lid 5 Mlb)
  • Ondertekening door de merkgemachtigde namens de merkhouder is niet toegestaan.

Een algemene volmacht kan worden neergelegd bij het Bureau; indien dat is geschied, kan met een verwijzing daarnaar worden volstaan (art. 15 lid 1 Mlb). Deze volmacht is twee jaar geldig. Na twee jaar dient een nieuwe ondertekende volmacht bij het Bureau te worden ingediend.

Ingaande 15 januari 2005 is dit beleid van toepassing.

Rijksoctrooiwet 1995

Rijkswet van 15 december 1994, Stb. 51, houdende regels met betrekking tot octrooien, zoals deze wet is gewijzigd bij de Wet van 14 december 1995, Stb. 668

Wij Beatrix, enz. – Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat door de daling van het aantal octrooiaanvragen in Nederland het bestaande systeem van octrooiverlening na vooronderzoek niet gehandhaafd kan worden en dat het wenselijk is te voorzien in een op eenvoudige wijze door registratie te verkrijgen octrooi;
zo is het, enz.
LEES MEER