Auteursrecht

Auteursrecht

Exclusieve auteursrechten

« Terug

Het auteursrecht is het recht dat bescherming biedt aan auteurs van literaire werken, kunstwerken, muzikale creaties, wetenschappelijke onderzoeken alsmede architectonische vormgeving tegen onbevoegd gebruik van hun werk door anderen. Het steIt de makers in staat de manier waarop hun werk geëxploiteerd dient te worden, in eigen handen te houden.

Auteursrecht betreft bescherming tegen …

Auteurs die een boek schrijven, scheppen een kunstwerk en doen wetenschappelijk onderzoek. Het auteursrecht geeft ieder die een werk heeft geschapen het exclusieve recht om te beslissen hoe zijn werk geëxploiteerd of gecommercialiseerd wordt. Terzelfdertijd beschermt het auteursrecht de auteur tegen onbevoegd gebruik door andere individuen of organisaties.

Auteursrecht

De verordening die het auteursrecht in Curaçao regelt, wordt aangehaald als “Auteursverordening” 1913, P.B. 1913, no. 3. De Auteursverordening kent de maker het auteursrecht toe voor een periode tot 50 jaar na zijn dood, welke periode ingaat op het ogenblik dat de maker het werk begint te creëren. Berne convention

Twee soorten auteursrecht

Het auteursrecht behelst twee soorten rechten. Ten eerste is er het exploitatierecht, wat het exclusief recht van de auteur is om het werk in welke vorm dan ook te publiceren en te vermenigvuldigen, ook het (economisch) recht genoemd, en het tweede is er het moreel recht, welk het recht van de auteur is om onder meer genoemd te worden als de maker van zijn/haar werk en ook om zich te verzetten tegen iedere aanpassing van het werk; het verbod op het reproduceren van werk in welke vorm dan ook.

Voor het auteursrecht zijn geen inschrijvingsformaliteiten

Om het auteursrecht op een werk te verkrijgen is het niet vereist dat de maker dit formeel aanvraagt door middel van inschrijvingsformaliteiten. De Conventie van Bern voor de bescherming van literaire en artistieke werken stelt dat zodra het werk geschapen is, het recht van rechtswege ontstaat, dus automatisch. De maker geniet bescherming vanaf het moment dat zijn of haar werk aan anderen geëxponeerd wordt.

Hoe bewijst u dat het werk van u is?

Registratie is geen vereiste om het auteursrecht te verkrijgen; de maker moet wel kunnen bewijzen dat het werk van hem of haar is. De Auteursverordening 1913 geeft de auteur de mogelijkheid de overtreder in rechten aan te spreken, hetzij strafrechtelijk hetzij civielrechtelijk.

Het bewijs van de datum van de creatie van het werk is de grondslag voor het bewijs van makerschap. Het Bureau Intellectuele Eigendom Curaçao heeft daarom de i-Envelope gecreëerd. Dat is een middel om te kunnen bewijzen wat de creatiedatum is van uw werk.

Nuttige links betreffende auteursrechten: www.wipo.int/copyright

Hoe kunnen we helpen?